شش ایده برای راه اندازی رستوران سیار

حتی اگر پول و زمان کافی برای خوردن غذا نداشته باشید باز هم دوست دارید که یک غذای خوشمزه میل کنید. کترینگ های سیار این کار را برای شما انجام می دهند. امروزه حدود سه میلیون کامیون غذای سیار، 5 میلیون چرخ دستی های غذای سیارو تعداد بیشماری کیوسک غذایی در امریکا وجود دارد

نقش رستوران های سیار در تبلیغات

رستوران سیار خود را تصور کنید که با صف طولانی از مشتریان روبه روست و با عکس های مهیج روی بدنه در شهر خودنمایی می کند.

مراسم خود را با رستوران های سیار متفاوت کنید

کاربردهای مختلف رستوران های سیار

تریلر مواد غذایی ، یک کارآفرینی جدید

امروز، نسل جدیدی از دوست داران مواد غذایی خیابان از تریلرهای مواد غذایی و چرخ دستی مواد غذایی خود را تهیه می کنند. در این صورت مشاهده می کنیم که مواد غذایی خیابانی است که عرصه تبلیغات و یا شهرت همگانی را به خود گرفته است و توده عظیمی از مردم برای تهیه مواد غذایی خود به فروشنده های سیار مواد غذایی مراجعه می کنند.